"ഗുണനിലവാരം ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പുതുമ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നു!"

18 വർഷം, ഞങ്ങൾ ഇന്റലിജന്റ് ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു!

ഓഫീസ് പരിസ്ഥിതി

ഓഫീസ്-01
ഓഫീസ്-02

ഫാക്ടറി പരിസ്ഥിതി

ഫാക്ടറി-01
ഫാക്ടറി-02
ഫാക്ടറി-03
ഫാക്ടറി-04
ഫാക്ടറി-05
ഫാക്ടറി-06